ഡിഗ്രി, പി ജി കോഴ്‌സുകളിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം       

       തരണനല്ലൂർ ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസ് കോളേജിൽ ഇംഗ്ലീഷ്, കൊമേഴ്സ്, ഹിന്ദി, കെമിസ്ട്രി അധ്യാപക ഒഴിവുകൾ       

Facilities

Certification

Book Library

Excellent Lab

Courses Offered